top of page
FB_IMG_1580349294730_edited_edited_edite

समुदाय के पहुंच के बाहर

5.png
11.png

BUOD

Kung ikaw ay isang imigranteng nakatira sa Estado ng Washington, hindi bababa sa 18 taong gulang, hindi maaaring kumuha ng pederal na mga pondong insentibo o insurance sa kawalan ng trabaho dahil sa iyong katayuan sa imigrasyon, at nakararanas ka ng kahirapan dahil sa pandemya sa COVID-19, maaari kang mag-apply para sa Tulong Pinansyal sa COVID-19 para sa Imigrante sa Washington. Kung maaprubahan ang iyong aplikasyon, maaari kang tumanggap ng kabayaran na hindi bababa sa $1,000. Hindi ito utang, at hindi mo ito kailangang bayaran. Ang iyong impormasyon ay ligtas at protektado: ito ay hindi kailanman boluntaryong ibabahagi sa pamahalaan o ICE (Immigration and Customs Enforcement). Ang pondong ito ay hindi dapat iangkop na bahagi ng panuntunan sa pampublikong pananagutan (public charge rule). Makakukuha ka ng tulong sa iyong aplikasyon sa iba’t ibang wika. Ang aplikasyong ito ay bukas mula Setyembre 19, 2022 hanggang Nobyembre 14, 2022. Laging libre ang mag-apply.

Upang mag-apply, bumisita sa www.immigrantreliefwa.org. Kung gusto mong makakuha ng libreng tulong sa iyong aplikasyon, maaari kang makipag-ugnayan sa isa sa mga organisasyon sa komunidad na nakalista sa website, o tumawag sa 360-721-7262.

bottom of page